Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
346 Ngu***mer 19:10 14/01/2019 Hoàn thành $33,9525 $0,00 $33,9525 Chuyển khoản ngân hàng
345 hie***m89 01:48 14/01/2019 Hoàn thành $30,2335 $0,00 $30,2335 Chuyển khoản ngân hàng
344 111***714 18:36 13/01/2019 Hoàn thành $31,2905 $0,00 $31,2905 Chuyển khoản ngân hàng
343 mou***odz 13:44 13/01/2019 Hoàn thành $55,7225 $0,00 $55,7225 Chuyển khoản ngân hàng
342 104***737 15:08 09/01/2019 Hoàn thành $38,978 $0,00 $38,978 Chuyển khoản ngân hàng
341 Ngo***inh 01:38 02/01/2019 Hoàn thành $29,241 $0,00 $29,241 Chuyển khoản ngân hàng
340 111***714 11:46 01/01/2019 Hoàn thành $30,754 $0,00 $30,754 Chuyển khoản ngân hàng
339 106***506 09:33 01/01/2019 Hoàn thành $25,3105 $0,00 $25,3105 Chuyển khoản ngân hàng
338 116***673 06:49 01/01/2019 Hoàn thành $25,8725 $0,00 $25,8725 Chuyển khoản ngân hàng
337 kid***pem 09:30 30/12/2018 Hoàn thành $25,0839 $0,00 $25,0839 Chuyển khoản ngân hàng
336 118***350 03:19 27/12/2018 Hoàn thành $25,1295 $0,0003 $25,1298 Chuyển khoản ngân hàng
335 109***188 07:29 24/12/2018 Hoàn thành $29,8185 $0,00 $29,8185 Chuyển khoản ngân hàng
334 Ngu***mer 18:12 23/12/2018 Hoàn thành $30,197 $0,00 $30,197 Chuyển khoản ngân hàng
333 mou***odz 12:43 23/12/2018 Hoàn thành $30,9825 $0,00 $30,9825 Chuyển khoản ngân hàng
332 hie***m89 11:07 22/12/2018 Hoàn thành $25,0805 $0,00 $25,0805 Chuyển khoản ngân hàng
331 duo***tvn 05:41 19/12/2018 Hoàn thành $25,0203 $0,00 $25,0203 PayPal
329 con***u89 17:18 16/12/2018 Hoàn thành $1.216,573 $26,13185 $1.242,70485 PayPal
328 106***506 15:21 13/12/2018 Hoàn thành $25,202 $0,00 $25,202 Chuyển khoản ngân hàng
327 104***737 19:45 11/12/2018 Hoàn thành $25,842 $0,00 $25,842 Chuyển khoản ngân hàng
326 mou***odz 10:00 11/12/2018 Hoàn thành $61,8625 $0,00 $61,8625 Chuyển khoản ngân hàng