Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
327 104***737 19:45 11/12/2018 Hoàn thành $25,842 $0,00 $25,842 Chuyển khoản ngân hàng
326 mou***odz 10:00 11/12/2018 Hoàn thành $61,8625 $0,00 $61,8625 Chuyển khoản ngân hàng
325 Ngo***inh 22:53 06/12/2018 Hoàn thành $25,3555 $0,00 $25,3555 Chuyển khoản ngân hàng
324 104***283 13:06 28/11/2018 Hoàn thành $25,039 $0,00 $25,039 Chuyển khoản ngân hàng
323 mou***odz 03:08 25/11/2018 Hoàn thành $37,505 $0,00 $37,505 Chuyển khoản ngân hàng
322 109***188 12:01 22/11/2018 Hoàn thành $26,3505 $0,00 $26,3505 Chuyển khoản ngân hàng
321 con***u89 03:03 22/11/2018 Hoàn thành $975,8555 $12,9728 $988,8283 PayPal
320 106***506 06:05 21/11/2018 Hoàn thành $30,487 $0,00 $30,487 Chuyển khoản ngân hàng
319 118***350 01:56 18/11/2018 Hoàn thành $26,666 $0,00 $26,666 Chuyển khoản ngân hàng
318 104***737 14:01 15/11/2018 Hoàn thành $59,518 $0,00 $59,518 Chuyển khoản ngân hàng
317 mou***odz 12:07 13/11/2018 Hoàn thành $32,2775 $0,00 $32,2775 Chuyển khoản ngân hàng
316 ich***kun 10:34 11/11/2018 Hoàn thành $25,6263 $0,00 $25,6263 Chuyển khoản ngân hàng
315 106***506 16:32 06/11/2018 Hoàn thành $26,454 $0,00 $26,454 Chuyển khoản ngân hàng
314 107***151 14:20 01/11/2018 Hoàn thành $25,215 $0,00 $25,215 Chuyển khoản ngân hàng
313 Ngo***inh 14:20 01/11/2018 Hoàn thành $26,481 $0,00 $26,481 Chuyển khoản ngân hàng
312 mou***odz 16:46 31/10/2018 Hoàn thành $43,697 $0,00 $43,697 Chuyển khoản ngân hàng
311 109***188 14:59 30/10/2018 Hoàn thành $33,293 $0,00 $33,293 Chuyển khoản ngân hàng
310 116***673 00:59 24/10/2018 Hoàn thành $25,865 $0,00 $25,865 Chuyển khoản ngân hàng
309 106***506 08:54 23/10/2018 Hoàn thành $25,163 $0,00 $25,163 Chuyển khoản ngân hàng
308 111***714 06:14 23/10/2018 Hoàn thành $44,7258 $0,00 $44,7258 Chuyển khoản ngân hàng