Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
269 Ngo***inh 23:05 13/08/2018 Hoàn thành $55,3879 $0,00 $55,3879 Chuyển khoản ngân hàng
268 kid***pem 23:30 12/08/2018 Hoàn thành $51,1786 $0,00 $51,1786 Chuyển khoản ngân hàng
267 106***506 09:53 12/08/2018 Hoàn thành $25,6591 $0,00 $25,6591 Chuyển khoản ngân hàng
266 116***673 15:51 10/08/2018 Hoàn thành $32,1857 $0,00 $32,1857 Chuyển khoản ngân hàng
265 pha***opt 06:18 10/08/2018 Hoàn thành $25,4728 $0,00 $25,4728 PayPal
264 mou***odz 15:22 09/08/2018 Hoàn thành $63,8389 $0,00 $63,8389 Chuyển khoản ngân hàng
263 107***540 01:52 09/08/2018 Hoàn thành $27,5506 $0,00 $27,5506 Chuyển khoản ngân hàng
262 109***188 09:34 08/08/2018 Hoàn thành $25,1843 $0,00 $25,1843 Chuyển khoản ngân hàng
261 hoq***dai 05:41 08/08/2018 Hoàn thành $29,2744 $0,00 $29,2744 Chuyển khoản ngân hàng
260 ngt***005 04:02 08/08/2018 Hoàn thành $63,2984 $0,00 $63,2984 PayPal
258 Ngo***inh 15:34 07/08/2018 Hoàn thành $30,8263 $0,00 $30,8263 Chuyển khoản ngân hàng
257 Ngo***inh 23:21 03/08/2018 Hoàn thành $35,908 $0,00 $35,908 Chuyển khoản ngân hàng
256 con***u89 10:20 03/08/2018 Hoàn thành $253,0303 $12,52198 $265,55228 PayPal
255 pha***opt 15:32 01/08/2018 Hoàn thành $32,6769 $0,00 $32,6769 PayPal
254 109***188 15:03 01/08/2018 Hoàn thành $33,1006 $0,00 $33,1006 Chuyển khoản ngân hàng
253 mou***odz 00:52 01/08/2018 Hoàn thành $25,4274 $0,00 $25,4274 Chuyển khoản ngân hàng
252 kid***pem 03:48 31/07/2018 Hoàn thành $56,7178 $0,00 $56,7178 Chuyển khoản ngân hàng
251 109***188 16:48 30/07/2018 Hoàn thành $30,0569 $0,00 $30,0569 Chuyển khoản ngân hàng
250 Kie***aka 06:42 30/07/2018 Hoàn thành $10,2929 $0,00 $10,2929 Chuyển khoản ngân hàng
249 Ngo***inh 23:46 29/07/2018 Hoàn thành $10,0396 $0,00 $10,0396 Chuyển khoản ngân hàng