Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
484 ngu***son 01:46 21/04/2019 Hoàn thành $25,252 $0,00 $25,252 Chuyển khoản ngân hàng
483 duk***tnt 03:01 20/04/2019 Hoàn thành $25,942 $0,00 $25,942 Chuyển khoản ngân hàng
482 dan***seo 00:59 20/04/2019 Hoàn thành $25,047 $0,00 $25,047 Chuyển khoản ngân hàng
481 100***987 06:34 19/04/2019 Hoàn thành $48,3375 $0,00 $48,3375 Chuyển khoản ngân hàng
480 Kud***hin 01:35 19/04/2019 Hoàn thành $50,669 $0,00 $50,669 Chuyển khoản ngân hàng
478 lam***h94 17:57 17/04/2019 Hoàn thành $25,735 $0,00 $25,735 PayPal
477 huy***mid 11:25 17/04/2019 Hoàn thành $25,181 $0,00 $25,181 Chuyển khoản ngân hàng
475 nas***tar 03:52 17/04/2019 Hoàn thành $25,3365 $0,00 $25,3365 PayPal
474 104***737 17:55 16/04/2019 Hoàn thành $31,927 $0,00 $31,927 Chuyển khoản ngân hàng
473 kid***pem 12:04 16/04/2019 Hoàn thành $33,845 $0,00 $33,845 Chuyển khoản ngân hàng
472 111***714 08:30 16/04/2019 Hoàn thành $46,775 $0,00 $46,775 Chuyển khoản ngân hàng
471 pth***ros 04:16 16/04/2019 Hoàn thành $27,193 $0,00 $27,193 PayPal
470 Kud***hin 23:53 15/04/2019 Hoàn thành $55,1685 $0,00 $55,1685 Chuyển khoản ngân hàng
469 111***370 15:13 15/04/2019 Hoàn thành $28,8922 $0,00 $28,8922 Chuyển khoản ngân hàng
468 hoq***dai 15:03 15/04/2019 Hoàn thành $31,477 $0,00 $31,477 Chuyển khoản ngân hàng
466 boo***ang 06:16 13/04/2019 Hoàn thành $25,0205 $0,00 $25,0205 Chuyển khoản ngân hàng
465 vub***ong 02:17 13/04/2019 Hoàn thành $25,0376 $0,00 $25,0376 Chuyển khoản ngân hàng
464 Ngo***inh 03:10 12/04/2019 Hoàn thành $30,037 $0,00 $30,037 Chuyển khoản ngân hàng
463 Kud***hin 02:08 12/04/2019 Hoàn thành $54,7405 $0,00 $54,7405 Chuyển khoản ngân hàng
462 116***673 05:49 11/04/2019 Hoàn thành $28,384 $0,00 $28,384 Chuyển khoản ngân hàng