Bằng Chứng Thanh Toán

ID User Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
422 Ngo***inh 03:21 19/03/2019 Hoàn thành $26,819 $0,00 $26,819 Chuyển khoản ngân hàng
421 Kud***hin 15:37 18/03/2019 Hoàn thành $50,8515 $0,00 $50,8515 Chuyển khoản ngân hàng
420 pth***ros 18:28 17/03/2019 Hoàn thành $35,445 $0,00 $35,445 PayPal
419 lam***h94 16:54 17/03/2019 Hoàn thành $25,211 $0,00 $25,211 PayPal
418 106***506 03:10 17/03/2019 Hoàn thành $25,5035 $0,00 $25,5035 Chuyển khoản ngân hàng
417 boo***ang 15:29 16/03/2019 Hoàn thành $25,1525 $0,00 $25,1525 Chuyển khoản ngân hàng
416 102***908 03:44 16/03/2019 Hoàn thành $25,1015 $0,00 $25,1015 Chuyển khoản ngân hàng
415 duk***tnt 07:53 15/03/2019 Hoàn thành $35,0993 $0,00 $35,0993 Chuyển khoản ngân hàng
414 113***774 08:38 14/03/2019 Hoàn thành $45,6235 $0,00 $45,6235 Chuyển khoản ngân hàng
413 Ngo***inh 22:11 11/03/2019 Hoàn thành $29,342 $0,00 $29,342 Chuyển khoản ngân hàng
412 109***188 07:56 11/03/2019 Hoàn thành $29,2465 $0,00 $29,2465 Chuyển khoản ngân hàng
411 Kud***hin 03:51 11/03/2019 Hoàn thành $50,0301 $0,00 $50,0301 Chuyển khoản ngân hàng
410 hie***m89 02:35 11/03/2019 Hoàn thành $25,4794 $0,00 $25,4794 Chuyển khoản ngân hàng
409 104***737 20:14 10/03/2019 Hoàn thành $25,8255 $0,00 $25,8255 Chuyển khoản ngân hàng
408 mai***195 13:49 10/03/2019 Hoàn thành $25,477 $0,00 $25,477 Chuyển khoản ngân hàng
407 118***350 09:42 08/03/2019 Hoàn thành $26,136 $0,00 $26,136 Chuyển khoản ngân hàng
405 102***908 02:14 08/03/2019 Hoàn thành $25,1617 $0,00 $25,1617 Chuyển khoản ngân hàng
404 106***506 00:49 08/03/2019 Hoàn thành $26,9241 $0,00 $26,9241 Chuyển khoản ngân hàng
403 105***894 09:43 07/03/2019 Hoàn thành $25,017 $0,00 $25,017 Chuyển khoản ngân hàng
402 pth***ros 17:57 06/03/2019 Hoàn thành $30,1241 $0,00 $30,1241 PayPal