Privacy Policy

Trang này mô tả chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải tiến dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin phù hợp với chính sách này. Trừ khi được quy định trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

 

Thu thập và sử dụng thông tin

Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân có thể được sử dụng để liên lạc hoặc xác định bạn. Thông tin như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số điện thoại, địa chỉ bưu điện và các thông tin khác.

 

Dữ liệu đăng nhập

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu đăng nhập này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ mà bạn truy cập, Thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang này và các thống kê khác.

 

Cookie

Cookie là các tệp có số lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất vô danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.
Chúng tôi sử dụng "Cookie" để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần nhất định của Dịch vụ của chúng tôi.

 

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho các dịch vụ của chúng tôi, cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc để hỗ trợ Giúp chúng tôi phân tích cách thức sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba chỉ có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn để thực hiện nghĩa vụ đối với chúng tôi và không có nghĩa vụ tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

Bảo vệ

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải qua Internet, hoặc các phương tiện lưu trữ điện tử an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

 

Liên kết đến các trang khác

Dịch vụ của chúng tôi có chứa liên kết tới các trang web khác mà không phải là hoạt động của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào một liên kết bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến một trang web của bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

 

An ninh cho trẻ nhỏ

Dịch vụ của chúng tôi không liên quan tới bất cứ ai dưới 13 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

 

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi bằng cách đăng một cuốn sách bảo mật mới trên trang này.

Bạn nên xem lại chính sách bảo mật định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Thay đổi chính sách bảo mật này có hiệu quả khi được đăng trên trang web này.

 

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]