Publisher Rates

Quốc gia Doanh thu trên 1000 lượt xem
Máy tính Điện thoại / Máy tính bảng
United States $9,00 $9,00
United Kingdom $7,00 $7,00
Canada $7,00 $7,00
Australia $7,00 $7,00
Japan $5,00 $5,00
Norway $5,00 $5,00
Germany $4,00 $4,00
Sweden $3,50 $3,50
France $3,00 $3,00
Vietnam $3,00 $3,00
Tất cả các quốc gia $2,50 $2,50